VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I. Úvodní ujednání

1.            Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o využití volného času, jejímž předmětem je poskytnutí výuky:

a) Jednorázově nebo po domluvě ČI ZAKOUPENÍ více lekcí, vícekrát:

·         Laser game / Nerf game pro dospělé nebo děti, LASER GAME / NERF GAME SKUPINOVÉ HRY pro dospělé nebo děti, KURZY PRO DOSPĚLÉ NEBO DĚTI.

 

dále též jednotlivě jako „Aktivita“ a společně jako „Aktivity“),

b) Poskytnutí vzdělávacích, sportovních nebo tělovýchovných služeb v rámci sportovních či vzdělávacích příměstských táborů, kroužků, tréninků. Zejména tyto:

·         Příměstské tábory (LASER GAME / NERF GAME, volnočasové, sportovní a další)

·         Tábory

·         Kroužky (LASER GAME / NERF GAME, volnočasové, sportovní a další)

·         Tréninky (LASER GAME / NERF GAME, volnočasové, sportovní a další)

·         Soustředění

·         Členství

·         Apod.

 

(dále též jednotlivě jako „příměstský tábor, tábor, kroužek, trénink, soustředění“ a společně jako „příměstské tábory, tábory, kroužky, tréninky, soustředění“;

 

Aktivity, příměstské tábory, tábory, kroužky, tréninky, soustředění dále společně jen „Služby“),

 

kdy na jedné straně je ONPY group s.r.o , IČO: 19587635, se sídlem K čističce 1, 73925 Sviadnov, C 93319 vedená u Krajského soudu v Ostravě, Společnost zapsána v rejstříku od 3. 8. 2023, jakožto poskytovatel Služeb, které jsou předmětem Smlouvy („ONPY group s.r.o.“),

 

a na druhé straně fyzická osoba, která je přímým odběratelem Služeb, tj. přímým účastníkem Aktivit či táborů, příměstských táborů, kroužků, tréninků, soustředění atd., nebo zákonný zástupce dítěte, které se bude Aktivit a táborů, příměstských táborů, kroužků, tréninků, soustředění, účastnit, případně osoba, která k tomu byla zákonným zástupcem dítěte zmocněna („dále Klient“),

 

uzavírané prostřednictvím webových stránek ONPY group dostupných na www.lasergameprodeti.cz („Web LASER GAME X“), a to prostřednictvím rozhraní Webu LASER GAME X („Smlouva“).

 

Je-li Klientem zákonný zástupce dítěte, případně osoba, která k tomu byla zákonným zástupcem dítěte zmocněna, má Smlouva charakter smlouvy ve prospěch třetí osoby (kterou je dítě) ve smyslu § 1767 občanského zákoníku.

II. Uzavření smlouvy

1.            Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Klient po odeslání objednávky vybrané Služby na Webu LASER GAME X obdrží od ONPY group s.r.o. e-mail potvrzující přijetí své objednávky („Potvrzení“).

 

2.            Údaje uvedené v objednávce jsou ze strany ONPY group s.r.o. považovány za správné.

 

3.            ONPY group s.r.o. zašle Klientovi Potvrzení bez zbytečného odkladu po odeslání objednávky Klienta. Potvrzení bude zasláno elektronickou poštou na e-mailovou adresu Klienta uvedenou při objednání a uvedenou jako e-mail Klienta.

 

4.            Odesláním objednávky vybrané Služby Klient stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a že s nimi souhlasí.

 

5.            Na obsah těchto VOP je Klient dostatečným způsobem upozorněn před vlastním odesláním objednávky vybrané Služby a má možnost se s nimi důkladně seznámit.

 

6.          ONPY group s.r.o. má právo v závislosti na charakteru objednávky (zejména s ohledem na množství objednaných Služeb) požádat Klienta o dodatečné potvrzení objednávky (zejména e-mailem či telefonicky prostřednictvím SMS). Pokud ONPY group s.r.o. požádá Klienta o dodatečné potvrzení objednávky a Klient svou objednávku do 24 hodin nepotvrdí, Smlouva se ruší a veškeré závazky stran ze Smlouvy zanikají (v takovém případě nebudou vybrané Služby Klientovi poskytnuty).

 

7.            Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.

 

8.            Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

III. Ceny služeb

1.            Ceny jednotlivých Služeb jsou uvedeny na Webu LASER GAME X (dále jen "Web")  (www.lasergameprodeti.cz) u každé ze služeb.

 

IV. Platební podmínky služeb

1.            Platbu za vybranou Službu je možné provést pouze bezhotovostní platbou, a to buď příkazem k úhradě na bankovní účet ONPY group s.r.o. uvedený na Webu , nebo prostřednictvím platební brány, a to nejpozději 14 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy (tj. ode dne, kdy Klient obdrží Potvrzení). Z administrativních důvodů není možné platbu za vybranou Službu provést v hotovosti.

 

2.            Je-li Smlouva uzavřena méně než 14 kalendářních dnů před zahájením vybrané Služby, je Klient povinen uhradit cenu vybrané Služby nejpozději 5 kalendářních dnů před zahájením vybrané Služby.

 

3.            Je-li Smlouva uzavřena méně než 5 kalendářních dnů před zahájením vybrané Služby, je Klient povinen uhradit cenu vybrané Služby nejpozději do zahájení vybrané Služby a úhradu ceny vybrané Služby na místě konání vybrané Služby před jeho zahájením ONPY group s.r.o. prokázat (zejména výpisem z bankovního účtu či jiným prokazatelným způsobem).

 

4.            Klient je povinen podat příkaz k úhradě ceny vybrané Služby společně s uvedením variabilního symbolu, který Klient obdrží v Potvrzení, a s vyplněnou zprávou pro příjemce, ve které uvede jméno dítěte přihlašovaného na vybranou Službu (v případě více dětí např. Tereza a Martin Novákovi). V případě přihlášení dospělého – jeho nebo Vaše jméno.

 

5.            V případě bezhotovostní platby je povinnost Klienta uhradit cenu vybrané SLUŽBY splněna okamžikem připsání ceny vybrané Služby na bankovní účet ONPY group s.r.o.

 

6.            Pokud Klient neprovede úhradu ceny vybrané Služby včas (nebo úhradu ceny vybrané Služby dostatečně neprokáže před jeho zahájením), je ONPY group s.r.o. oprávněn od Smlouvy s okamžitou platností odstoupit. Právo na náhradu újmy způsobené ONPY group s.r.o. porušením povinnosti Klienta uhradit cenu vybrané Služby včas není odstoupením od Smlouvy dotčeno.

 

V. Storno poplatky

1.            Klient bere na vědomí, že ve smyslu § 1837 písm. j) občanského zákoníku není oprávněn od Smlouvy odstoupit ve 14denní lhůtě dle § 1829 a násl. občanského zákoníku.

 

2.            Klient je oprávněn kdykoli před zahájením vybrané Služby Smlouvu ohledně vybrané Služby vypovědět bez udání důvodu, a to prostřednictvím e-mailu, který zašle na e-mail ONPY group s.r.o. uvedený na WEBU www.lasergameprodeti.cz nebo telefonicky na tel. č. +420 721 446 873 nebo (či prostřednictvím SMS).

 

3.            Dojde-li ze strany Klienta k výpovědi Smlouvy ohledně vybrané Služby dle odst. 2 výše:

- ve lhůtě kratší než 5 dnů před zahájením vybrané Služby, je Klient povinen uhradit ONPY group s.r.o. storno poplatek ve výši 20 % ceny vybrané Služby, pokud se s ONPY group s.r.o. nedomluví jinak.

 

- po zahájení vybrané Služby, je Klient povinen uhradit ONPY group s.r.o. storno poplatek ve výši 100 % ceny vybrané Služby s výjimkou první pomlčky níže:

 

- po zahájení vybrané Služby a nepřítomnosti Klienta či dítěte Klienta na Službě, je možné vrátit část z již zaplacených prostředků za Službu na účet ONPY group s.r.o. zpět na účet Klienta. Výši Storno poplatků a výši prostředků vrácených zpět na účet Klienta určuje v tomto případě ONPY group s.r.o. po nalezení vzájemné dohody s Klientem.

VI. Důvody pro neposkytnutí služeb

1.            Klient bere na vědomí a souhlasí, že konání Služeb je podmíněno minimálním počtem přihlášených účastníků.

 

2.            Klient bere na vědomí a souhlasí, že konání některých Služeb je rovněž podmíněno příznivým počasím.

 

3.            Minimální počet přihlášených účastníků na jednotlivé Služby je následující, při nižším počtu může, ALE NEMUSÍ, být Služba zrušena:

SLUŽBA (MINIMÁLNÍ POČET)

TÁBOR, PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  (7)

KROUŽKY (7)

TRÉNINKY (7)

SOUSTŘEDĚNÍ (7)

KURZY (3)

AKTIVITY - INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY  (1) 

                                                                       

4.            Klient bere na vědomí a souhlasí, že nebude-li vybraná Služba nebo Aktivita nejpozději 5 dní před jejím zahájením naplněna minimálním počtem přihlášených účastníků dle výše uvedené tabulky, vybraná Služba může být zrušena a Klientovi nebude v takovém případě poskytnuta požadovaná výuka nebo aktivita, která měla být předmětem vybrané Služby.

 

5.            Klient dále bere na vědomí a souhlasí, že vybraná Aktivita může být zrušena též v případě nepříznivého počasí.

               

6.            Pro tábory a příměstské tábory: Klient bere na vědomí a souhlasí, že nebude-li vybraná Služba nejpozději do 14 dnů před jeho zahájením naplněna minimálním počtem přihlášených účastníků dle minimálního počtu výše, vybraná Služba může být zrušena a Klientovi v takovém případě nebude poskytnuta požadovaná výuka nebo aktivita, která měla být předmětem vybrané Služby.

 

7.            O zrušení vybrané Služby bude Klient informován prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky (prostřednictvím SMS).

 

8.            Klient dále bere na vědomí a souhlasí, že v případě nepříznivého počasí (týká se zejména táborů, příměstských táborů a kroužků) bude poskytnut náhradní program.

 

9.            V případě zrušení vybrané Služby nebude zrušená Služba nahrazena náhradní Službou, pokud ONPY group s.r.o. neučiní jinak.

 

10.          V případě, že vybrané Služby bude zrušeny a Klient již uhradil cenu zrušené Služby, cena zrušené Služby mu bude vrácena, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od okamžiku jejich zrušení.

 

11.          O kapacitě jednotlivých Služeb je Klient průběžné informován prostřednictvím Webu.

 

12.          V případě táborů a příměstských táborů má Klient možnost přihlásit své dítě jako náhradníka. V takovém případě není Smlouva uzavřena okamžikem doručení Potvrzení Klientovi. Smlouva bude uzavřena až v okamžiku, kdy zástupce ONPY group s.r.o. Klientovi oznámí, že kapacita vybrané Služby se uvolnila a neexistuje jiný Klient, který by své dítě přihlásil jako náhradníka dříve. Pro tyto účely ONPY group s.r.o. vede seznam náhradníků.

 

VII. Práva a povinnosti

1.            Klient má právo na řádné poskytnutí Služeb dle obsahové náplně programu Služeb. Programy jednotlivých Služeb a jejich obsahové náplně jsou uvedeny na Webu.

 

2.            Klient je povinen řídit se při poskytování Služeb pokyny ONPY group s.r.o., a to zejména jeho instruktorů, trenérů, lektorů a pomocných pracovníků.

 

3.            Klient nesmí zamlčet jakékoliv své zdravotní či jiné potíže (je-li přímým účastníkem Služeb sám Klient) nebo jakékoli zdravotní či jiné potíže svého dítěte (je-li přímým účastníkem Služeb dítě Klienta), které by mohly ohrozit zdraví, život nebo majetek Klienta, jeho dítěte nebo třetí osoby, zejména ostatních účastníků Služeb.

 

4.            ONPY group s.r.o. při organizaci Aktivit zajišťuje:

 

a)            program Aktivit;

b)           bezpečné a hygienicky odpovídající podmínky pro výuku, která je hlavním předmětem Aktivit

c)            odborně vyškolené instruktory a lektory pro dané Aktivity.

 

5.            ONPY group s.r.o.  při organizaci Aktivit nezajišťuje zejména:

a)            stravování

b)           pitný režim

c)            úschovu věcí

 

6.            ONPY group s.r.o. při organizaci TÁBORŮ, PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ, SOUSTŘEDĚNÍ zajišťuje:

a)            program TÁBORŮ, PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ, SOUSTŘEDĚNÍ

b)           bezpečné a hygienicky odpovídající podmínky pro výuku, která je obsahovou náplní vybraného TÁBORA, PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA, SOUSTŘEDĚNÍ

c)            odborně vyškolené instruktory a lektory pro vybraný TÁBOR, PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, SOUSTŘEDĚNÍ;

d)           stravování (2x svačinka, 1x oběd)

e)           pitný režim během celé účasti na TÁBORECH, PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH, SOUSTŘEDĚNÍ

 

VIII. Zpracování osobních údajů

1.            Podmínky a informace ohledně zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, které nabyde účinnosti dne 25. 5. 2018 („GDPR“), jsou uvedeny v zásadách zpracování osobních údajů dostupných na Webu, se kterými má Klient možnost se kdykoli seznámit.

 

IX. Čestné prohlášení klienta a jeho odpovědnost za újmu

1.            Odesláním objednávky vybrané Služby Klient sám za sebe, nebo jakožto zákonný zástupce svého dítěte, které přihlašuje na vybranou Službu, prohlašuje, že:

 

a)         on sám či jeho dítě netrpí žádnou nemocí (např. srdeční, epilepsií, chronickými bolestmi hlavy, astmatem atd.), která by při sportovních aktivitách v rámci poskytování Služeb mohla Klienta či jeho dítě jakkoli ohrožovat na jeho zdraví, životě či majetku nebo by mohla ohrozit zdraví, život či majetek třetích osob (zejména ostatních účastníků Služeb);

b)        je obeznámen s tím, že v rámci poskytování Služeb, zejména v důsledku tréninku či své nekázně či nekázně jeho dítěte, může dojít k pádu, který jemu nebo jeho dítěti může způsobit oděrky či modřiny nebo jiná zranění.

c)         bere na vědomí, že laser game nebo nerf game a další volnočasové aktivity, bruslení, ONPY BUBBLE nebo NERF jsou adrenalinové sporty a v případě přihlášení sebe či svého dítěte na Služby, jejichž předmětem je výuka či provozování těchto adrenalinových sportů, je riziko vlastního pádu či pádu jeho dítěte vyšší než u běžných sportů, a že on sám či jeho dítě si mohou při takovém tréninku, kroužku, táboru, příměstkého táboru apod. způsobit zranění, jako jsou např. zlomeniny, naraženiny, pohmožděniny, odřeniny, otřes mozku apod.;

d)        má pro sebe sjednáno pojištění pro případ jakéhokoli úrazu způsobeného v důsledku pádu či jiné nehody při poskytování Služeb a pro případ, že by svým jednáním způsobil jakoukoli újmu třetí osobě, zejména úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti (je-li přímým účastníkem Služeb sám Klient), resp. že takové pojištění má sjednáno ve prospěch svého dítěte (je-li přímým účastníkem Služeb dítě Klienta).

 

2.            Klient prohlašuje a zaručuje, že jeho prohlášení dle předchozího odst. 1 jsou pravdivá, úplná a přesná a je povinen tato prohlášení udržovat pravdivá, úplná a přesná po celou dobu poskytování Služeb. V případě, že se kterékoli prohlášení Klienta dle předchozího odst. 1 ukáže jako nepravdivé, neúplné či nepřesné, veškeré důsledky s tím spojené přebírá a ponese v rozsahu dovoleném právními předpisy Klient, zejména ponese náklady na poskytnutí zdravotnické péče pro sebe či své dítě a nahradí újmu způsobenou třetím osobám.

 

3.            Klient souhlasí s tím, že ONPY group s.r.o. tímto v maximálně možné rozsahu dovoleném právními předpisy vylučuje svou odpovědnost za újmu způsobenou Klientovi či jeho dítěti v důsledku poskytování Služeb, zejména v důsledku pádu či jiné nehody při poskytování Služeb.

 

X. Odpovědnost klienta za stav vybavení

1.            Odesláním objednávky vybrané Služby, jejímž předmětem je výuka nebo poskytnutí některého z nabízených adrenalinových sportů, Klient jakožto zákonný zástupce přihlášeného dítěte prohlašuje, že stav vybavení (Nerfek, nábojů, ochranných brýlí aj.) dítěte, které je zároveň povinnou výbavou vybrané Služby, před jeho konáním zkontroloval a toto vybavení je plně funkční a ve stavu způsobilému jeho obvyklému užití a zavazuje se toto vybavení udržovat v tomto stavu po celou dobu konání vybrané Služby.

 

2.            Pro vyloučení pochybností se za plně funkční vybavení dítěte způsobilé jeho obvyklému užití považuje následující stav vybavení:

 

In-line brusle:

 

a)        kolečka se protáčí – nedrhnou;

 

b)           bota brusle drží bezpečně nohu zejména v oblasti kotníku a nártu;

 

c)         velikost a typ brusle odpovídá velikosti nohy a věku dítěte;

 

d)        tkaničky, přezka jdou utáhnout tak, aby dítěti bezpečně držely nohu.

 

 

Chrániče zápěstí, loktů, kolen:

 

a)        velikost a typ chráničů odpovídá věku a hmotnosti dítěte;

 

b)        chrániče dítěti nezpůsobují otlaky ani jinou bolest.

 

Ochranná přilba:

 

a)        velikost ochranné přilby odpovídá obvodu hlavy dítěte;

 

b)        ochranná přilba disponuje funkčním utažením;

 

c)         ochranná přilba drží dítěti pevně na hlavě a při pohybu z hlavy nesjíždí.

 

NERF:

 

a)            Nerfky - jsou plně funkční, nezpůsobují dítěti škrábance vlivem prasklin apod.

 

b)           Náboje – jsou kompatibilní s NERFKAMA, nezpůsobují dítěti nebo ostatním účastníkům Služeb zranění (nejsou opatřeny hrotem apod.)

 

c)            Ochranné brýle – jsou v plně funkčním stavu, kdy chrání oči Klienta nebo dítěte Klienta, nejsou prasklé a nezpůsobují zranění Klientovi, dítěti Klienta ani dalším účastníkům Služeb zranění.

 

XI. Odpovědnost za cenné věci

1.            ONPY group s.r.o. nedoporučuje, aby si účastníci Služeb na jednotlivé Služby a AKTIVITY nosili cenné věci jako např. mobilní telefony, tablety, notebooky, hudební přehrávače, čtečky, knihy, hračky, řetízky, náramky apod. („Cenné věci“).

 

2.            ONPY group s.r.o. neodpovídá za jakékoli ztráty či škody způsobené na Cenných věcech donesených na Služby.

 

XII. Závěrečná ustanovení

1.            Tyto VOP jsou volně ke stažení na Webu  nebo budou Klientovi poskytnuty na základě jeho písemné žádosti zaslané na e-mail LASER GAME PRO DĚTI (info@lasergameprodeti.cz)

 

2.            Práva a povinnosti neupravené v těchto VOP se řídí zejména občanským zákoníkem.

 

3.            Ustanovení těchto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.

 

4.            Znění těchto VOP může ONPY group s.r.o. měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění těchto VOP.

VOP jsou platné od 3. 9. 2023